Piastowanie stanowiska członka władz spółki (lub innej organizacji) wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz samej spółki za działania lub zaniechania wiązane z wykonywaniem funkcji, powodujące szkodę. Odpowiedzialność tego typu obciąża cały majątek osobisty, dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy dzięki przeniesieniu ryzyka w tym zakresie na zakład ubezpieczeń – poprzez zawarcie ubezpieczenia (skrótowo nazywanego D&O od swojej angielskiej nazwy directors and officers).

Ubezpieczenie tego typu może zostać zawarte indywidualnie lub przez organizację na rzecz:

  • zarządu spółek, spółdzielni, jednostek administracji publicznej,
  • wysokiej kadry menadżerskiej,
  • członków rady nadzorczej,
  • prokurentów spółki.

W jego zakresie może znaleźć się odpowiedzialność za konsekwencje finansowe wynikające między innymi z:

  • podjęcia błędnych decyzji oraz zaniechania podjęcia decyzji,
  • niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem upadłości spółki we właściwym terminie,
  • zaległości podatkowych spółki,
  • kar i grzywien administracyjnych nałożonych na członków władz spółki,
  • solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Ważnym aspektem ubezpieczenia D&O jest włączenie do jego zakresu kosztów ochrony prawnej (np. w przypadku zgłoszenia niesłusznych roszczeń), a także kosztów odzyskania dobrego imienia (np. związanych z korzystaniem w tym zakresie z pomocy agencji PR).

BBU Maxima Fides oferuje nie tylko pomoc przy konstruowaniu warunków umownych i pośredniczenie przy zawarciu umowy ubezpieczenia, lecz także przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z zakresu odpowiedzialności ponoszonej przez członków władz oraz ubezpieczeniowych narzędzi służących zabezpieczeniu majątku osobistego w przypadku zgłoszenia roszczeń. Szkolenia odbywają się indywidualnie dla zainteresowanych osób w terminie i miejscu pozwalającym na swobodną dyskusję i rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z odpowiedzialnością w konkretnych przypadkach.