Informujemy, że skargi i reklamacje dotyczące naszej działalności należy przesyłać na adres mailowy:

reklamacje@maxima-fides.pl

W celu rozpatrzenia Państwa zgłoszeń,  prosimy o zawarcie w treści wiadomości:

  • danych podmiotu zgłaszającego
  • opisu przedmiotu reklamacji
  • adresu do korespondencji zwrotnej .

Informujemy, iż zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni broker ubezpieczeniowy zastosuje się do treści art. 16 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i :

– wyjaśni przyczynę opóźnienia;

– wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy

– określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Nierozpatrzenie reklamacji w wyznaczonym ustawowo lub przedłużonym terminie będzie równoznaczne z rozpatrzeniem reklamacji zgodnie z wolą klienta.


Administratorem Danych Osobowych jest BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@maxima-fides.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres Spółki z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji lub skargi i przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora danych lub strony trzeciej polega w tym przypadku na umożliwieniu złożenia reklamacji lub skargi, w szczególności działania Administratora związane będą z przyjęciem, rozpatrzeniem zgłoszenia, wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy, udzieleniem odpowiedzi oraz podjęciem ewentualnych innych działań niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub skargi.

Jeśli zgłoszenie zawiera dane szczególnej kategorii, w szczególności o stanie zdrowia, niezależnie od tego, czy są to dane zawarte w treści zgłoszenia, czy w załączonej do zgłoszenia dokumentacji, zgoda ta musi być udzielona wyraźnie, wprost przez osobę, której te dane dotyczą, poprzez zamieszczenie w zgłoszeniu odpowiedniego oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii, zawartych w moim zgłoszeniu – skardze lub reklamacji, oraz danych niezbędnych do rozpatrzenia mojego zgłoszenia przez administratora.’’. Podstawą przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii jest  art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Może się zdarzyć, że dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem reklamacji lub skargi. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f), a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przechowywane przez okres:

– niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia;

–  a po upływie powyższego terminu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

– w przypadku dokumentacji dotyczącej rozliczenia reklamacji przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości;

– w przypadku wytoczenia procesu – do czasu prawomocnego zakończenia się postępowania oraz do momentu upływu nowych okresów przedawnienia roszczeń – w sprawach skomplikowanych, niestandardowych lub jeżeli zgłaszający wystąpił z dalszymi roszczeniami, skargami lub wystąpi na dalszą ścieżkę postępowania przed organami państwowymi.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W szczególnych sytuacjach dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim organom lub instytucjom do tego uprawnionym.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i rozpatrzenia skargi lub reklamacji.