BBU Maxima Fides świadczy także odpłatne usługi z zakresu doradztwa ubezpieczeniowego skierowane dla podmiotów, które nie planują zawarcia umowy ubezpieczenia za naszym pośrednictwem. Proponujemy naszą pomoc w zakresie:

  • przygotowywania opinii z dziedziny ubezpieczeń,
  • opracowania warunków stawianych wykonawcom w zamówieniach publicznych w odniesieniu do wymaganych ubezpieczeń, a także weryfikacja złożonych w toku postępowania ofert pod kątem zgodności z postawionymi warunkami,
  • administrowania procesem likwidacji szkód,
  • dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli sprawców szkód,
  • monitorowanie i ocena merytoryczna spełnienia wymogu posiadania umów ubezpieczenia przez wykonawców na rzecz zlecającego (prowadzenie bazy złożonych polis i informowanie o zbliżających  się terminach ekspiracji).