Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ponoszonej w związku z wykonywaniem zawodu można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. W pierwszym przypadku to ustawodawca nałożył na określone grupy zawodowe obowiązek zawarcia stosownego ubezpieczenia (akty prawne wskazują także na zakres ubezpieczenia i minimalną sumę gwarancyjną). Zazwyczaj obowiązek ten wynika z ważnej funkcji społecznej, którą niosą za sobą pewne czynności, a także wysokimi kosztami, jakie spowodować może dokonanie tych czynności wadliwie. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego to przedstawiciel danego zawodu sam decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia, określa zakres potrzebnej mu ochrony oraz wskazuje wysokość sumy gwarancyjnej.

BBU Maxima Fides reprezentując swoich Klientów negocjuje z zakładami ubezpieczeń atrakcyjne stawki składek ubezpieczeniowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, a w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych pomaga ponadto przy wyborze adekwatnego zakresu ubezpieczenia oraz prawidłowym określeniu górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela (sumy gwarancyjnej).