Odpowiedzialność cywilna ponoszona w związku z zarządzaniem drogą publiczną oparta jest na art. 415 kodeksu cywilnego, a zatem jest to odpowiedzialność za zasadzie winy. Odpowiedzialność tę ponoszą zarówno publiczni zarządy (w zależności od kategorii drogi – gmina, powiat, województwo lub GDDKiA). Zakres odpowiedzialności wyznacza także ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która wskazuje na podstawowy obowiązek, jakim jest dokonywanie prac remontowych i zabezpieczających przywracających pierwotny stan nawierzchni, a także bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, które służą poprawie i zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu. Niewykonanie lub nienależyte wykonywanie ciążących na zarządcy drogi powinności skutkować może wystąpieniem szkód u użytkowników drogi. Zarządca drogi odpowiada zarówno w odniesieniu do szkód w mieniu (np. uszkodzenia pojazdów), jak i szkód na osobie (zadośćuczynienie w przypadku śmierci lub rozstroju zdrowia, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji). Szczególnie szkody osobowe wiążą się z możliwością zasądzenia bardzo wysokich kwot na rzecz nie tylko bezpośrednio poszkodowanych w wypadku, lecz także w przypadku ich śmierci – na rzecz pośrednio poszkodowanej rodziny).

BBU Maxima Fides dzięki wieloletniej obsłudze brokerskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wypracowała specjalne rozwiązania ubezpieczeniowe dla zarządców dróg. Także obsługiwanie rocznie ponad 10 000 szkód i roszczeń (z których znaczna część pochodzi od użytkowników dróg), pozwoliła nam na stworzenie specjalnych narzędzi informatycznych pozwalających na bieżący dostęp do statusu likwidacyjnego danej szkody, a także w razie potrzeby monitowanie do zakładu ubezpieczeń o terminową wypłatę odszkodowania.