Dynamiczny rozwój produkcji oraz rosnąca skala sprzedaży towarów rodzą coraz większe ryzyko związane z możliwością wyprodukowania i wprowadzenia na rynek produktów wadliwych, które następnie spowodują powstanie szkody u osoby trzeciej (zarówno w mieniu jak i osobowej). Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt powoduje, że obowiązek pokrycia szkody powstałej u osoby trzeciej zostaje przeniesione na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenie to jest skierowane szczególnie do producentów oraz podmiotów, które dokonują wprowadzenia produktów na rynek (tzw. quasi-producentów). Nie należy jednak zapominać o tym, że w pewnych określonych przez prawo przypadkach, odpowiedzialność mogą ponosić także importerzy, hurtownicy oraz bezpośredni sprzedawcy (właściciele sklepów, w których produkt został nabyty przez poszkodowanego). Przy budowaniu ochrony ubezpieczeniowej należy uwzględnić nie tylko specyfikę wytwarzanych lub sprzedawanych produktów, lecz także zakres terytorialny prowadzonej wymiany handlowej.

BBU Maxima Fides wiedząc, że ryzyka związanego z produkcją i sprzedażą towarów nie da się nigdy zupełnie wyeliminować, od lat wspiera swoich Klientów w konstruowaniu umów ubezpieczenia, tak by zapewniały realną ochronę interesów majątkowych przedsiębiorstwa w przypadku skierowania roszczenia przez poszkodowanego.