Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

W działalność każdego podmiotu nieodzownie wpisana jest niepewność i ponoszone w związku z tym ryzyko. Dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania istotne jest prawidłowe zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk i podjęcie celowego działania zmierzającego do ochrony przed skutkami ich realizacji czyli tzn. zarządzanie ryzykiem.

BBU Maxima Fides proponuje swoim Klientom:

1. przeprowadzenie przez inżyniera ryzyka oceny zagrożeń:

  • w odniesieniu do posiadanego mienia – biorąc pod uwagę jego wielkość, zróżnicowanie, stan zużycia oraz potencjalny stropień narażenia jego poszczególnych segmentów na różne rodzaje ryzyk,
  • w odniesieniu do prowadzonej działalności – biorąc pod uwagę jej specyfikę i środowisko prawne, w którym dana organizacja funkcjonuje, zarówno do płaszczyzny, na której styka się ze środowiskiem zewnętrznym (np. klienci, pacjenci, sąsiedzi), jak i zagrożenia, które może stworzyć dla środowiska wewnętrznego (pracownicy, stażyści, majątek powierzony itp.).
  • Przeprowadzony audyt zostaje zakończony wydaniem raportu zawierającego wnioski, których analiza pozwala na opracowanie odpowiednich metod zarządzania ryzykiem, a także identyfikację ryzyk, które mogą zostać przeniesione na zakład ubezpieczeń poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia.

2. dokonanie pomiaru ryzyka (kwantyfikacja):

  • w odniesieniu do mienia – oszacowanie wartości jego poszczególnych składników, określenie kosztu i możliwości ich odtworzenia w przypadku powstania szkody, a także obliczenie strat, jakie poniosłaby organizacja w czasie potrzebnym do przywrócenia stanu jak sprzed szkody,
  • w odniesieniu do prowadzonej działalności – oszacowanie wysokości potencjalnych roszczeń oraz określenie stopnia narażenia na kosztowne i skomplikowane postępowanie procesowe.

3. wsparcie przy uzyskaniu funduszu prewencyjnego

  • stworzenie systemu pozwalającego w kolejnych latach na otrzymanie od zakładu ubezpieczeń środków na działania związane z prewencją (podnoszące bezpieczeństwo w organizacji).

Profesjonalna usługa – zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym – Maxima Fides Warszawa i Łódź – zapraszamy do naszych placówek.