Dla jednostek sektora finansów publicznych, które w celu zawarcia ubezpieczenia zobowiązane są do przeprowadzania postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, BBU Maxima Fides oferuje:

  • Przygotowanie programu ubezpieczenia (opisu przedmiotu zamówienia)
  • Oszacowanie wartości zamówienia
  • Rekomendowanie trybu przeprowadzenia postępowania
  • Na życzenie Klienta przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego, formularz oferty, formularz szczegółowej kalkulacji ceny)
  • Pomoc przy przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców
  • Udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji
  • Pomoc przy merytorycznej ocenie złożonych ofert w odniesieniu do warunków postawionych w postepowaniu przez zamawiającego (przygotowanie pisemnej opinii)
  • Na życzenie Klienta i po udzieleniu odpowiednich pełnomocnictw przeprowadzenie całego postępowania o udzielenie zamówienia (jako osoba trzecia, której zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego).

BBU Maxima Fides zapewnia jednostkom sektora finansów publicznych autorskie rozwiązania odzwierciedlające ich realne potrzeby ubezpieczeniowe i możliwości finansowe.

Nasze wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu przetargów gwarantuje jednostkom sektora publicznego profesjonalne wparcie przy wyborze zakładu ubezpieczeń w trybie udzielenia zamówienia publicznego.


AKTUALNIE PROWADZONE PRZETARGI


Zamawiający: Powiat Zgierski

Prowadzący postępowanie: Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” sp. z o.o.

Nazwa postępowania: Ubezpieczenie Powiatu Zgierskiego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021

Znak postępowania: ZP/01/2019

Ogłoszenie BZP:

Szczegóły ogłoszenia

Załączniki:

 1. Dział I SIWZ
 2. Dział II Umowa Generalna Ubezpieczenia – Cz. 1
 3. Dział II Umowa Generalna Ubezpieczenia – Cz. 2
 4. Dział II Umowa Generalna Ubezpieczenia – Cz. 3
 5. Dział III Wzór umowy – Cz. 1
 6. Dział III Wzór umowy – Cz. 2
 7. Dział III Wzór umowy – Cz. 3
 8. Dział IV Dane dotyczące oceny ryzyka
 9. Dział IV Wykaz budynków
 10. Dział IV Wykaz pojazdów
 11. Załącznik nr 1
 12. Załącznik 2A
 13. Załącznik 2B
 14. Załącznik 2C
 15. Załącznik nr 3
 16. Załącznik nr 4
 17. Załącznik nr 5

Aktualizacja z dn. 18.11.2019r.:

Modyfikacja SIWZ zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Modyfikacja ogłoszenia BZP


Aktualizacja z dn. 20.11.2019r.:

Modyfikacja SIWZ wyjasnienie treści SIWZ (PDF)

Modyfikacja SIWZ wyjasnienie treści SIWZ (DOCX)

Dział IV Wykaz pojazdów uzytkowanych w Powiecie Zgierskim korekta (XLSX)

Modyfikacja SIWZ wyjasnienie treści SIWZ 2

Załącznik nr  2C do SIWZ Szczegółowa kalkulacja oferowanej ceny korekta


Aktualizacja z dn. 26.11.2019r:

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja z dn 19.12.2019r.

Informacja o wyborze wykonawcy