Dla jednostek sektora finansów publicznych, które w celu zawarcia ubezpieczenia zobowiązane są do przeprowadzania postępowania na udzielenie zamówienia publicznego, BBU Maxima Fides oferuje:

  • Przygotowanie programu ubezpieczenia (opisu przedmiotu zamówienia)
  • Oszacowanie wartości zamówienia
  • Rekomendowanie trybu przeprowadzenia postępowania
  • Na życzenie Klienta przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego, formularz oferty, formularz szczegółowej kalkulacji ceny)
  • Pomoc przy przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców
  • Udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji
  • Pomoc przy merytorycznej ocenie złożonych ofert w odniesieniu do warunków postawionych w postepowaniu przez zamawiającego (przygotowanie pisemnej opinii)
  • Na życzenie Klienta i po udzieleniu odpowiednich pełnomocnictw przeprowadzenie całego postępowania o udzielenie zamówienia (jako osoba trzecia, której zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego).

BBU Maxima Fides zapewnia jednostkom sektora finansów publicznych autorskie rozwiązania odzwierciedlające ich realne potrzeby ubezpieczeniowe i możliwości finansowe.

Nasze wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu przetargów gwarantuje jednostkom sektora publicznego profesjonalne wparcie przy wyborze zakładu ubezpieczeń w trybie udzielenia zamówienia publicznego.


AKTUALNIE PROWADZONE PRZETARGI


Zamawiający: Powiat Zgierski

Prowadzący postępowanie: Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych “Maxima Fides” sp. z o.o.

Nazwa postępowania: Ubezpieczenie Powiatu Zgierskiego w latach 2017-2019

Znak postępowania: ZP/04/2016

Ogłoszenie BZP:

Szczegóły ogłoszenia

Załączniki:

 1. SIWZ – ubezpieczenia
 2. Załącznik nr 1a do SIWZ OPZ Część I
 3. Załącznik nr 1b do SIWZ OPZ Część II
 4. Załącznik nr 1c do SIWZ OPZ Część III
 5. Załącznik nr 2a – Część 1 wzór umowy
 6. Załącznik nr 2b – Część 2 wzór umowy
 7. Załącznik nr 2c – Część 3 wzór umowy
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ
 9. Załącznik nr 3a do SIWZ Formularz cenowy dla Części I
 10. Załącznik nr 3b do SIWZ Formularz cenowy dla Części II
 11. Załącznik nr 3c do SIWZ Formularz cenowy dla Części III
 12. Załącznik nr 4 do SIWZ
 13. Załącznik nr 5 do SIWZ
 14. Załącznik nr 6 do SIWZ – Główne założenia procedury
 15. Załącznik nr 7 do SIWZ
 16. Wykaz budynków – dane techniczne do Załącznika nr 7 do SIWZ

Modyfikacja 24.11.2016 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2016 r. (zmiana terminu składania ofert)

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ Formularz cenowy dla Części I – po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze