Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych
Maxima Fides Sp. z o.o.

Centrala w Łodzi

ul. Gdańska 91
90-613 Łódź

Sekretariat
nr tel.  (42) 636 64 98
nr tel. (42) 636 64 99
nr faxu (42) 636 65 02

mail: sekretariat@maxima-fides.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Inspektor danych osobowych:
Olga Skotnicka e-mail: iod@maxima-fides.pl

 

 

 

Oddział w Warszawie

ul. E. Ciołka 17, lok. nr 400
01-445 Warszawa,

Sekretariat
nr tel. (22) 883 41 40
nr faxu (42) 636 65 02

mail: sekretariat.warszawa@maxima-fides.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Skontaktuj się z nami:

 

Imię i Nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości


 

Siedziba Firmy

Oddział w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. kontaktu z Biurem)

Administratorem Danych Osobowych jest BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź, e-mail: sekretariat@maxima-fides.pl (zwana dalej Spółką lub Administratorem). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod@maxima-fides.pl). Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza kontaktowego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach kontaktowych.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez czas prowadzenia tego kontaktu, następnie prowadzona korespondencja będzie archiwizowana przez okres 6 miesięcy.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W szczególnych sytuacjach dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim organom lub instytucjom do tego uprawnionym.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zainicjowania kontaktu.