Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy rozpatrywać dwutorowo przy uwzględnieniu podziału na odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową. Ubezpieczenie w wariancie deliktowym zapewnia ochronę w przypadku skierowania roszczenia, gdy w efekcie popełnienia czynu niedozwolonego została wyrządzona szkoda w mieniu lub na osobie. Drugi wariant zapewnia z kolei ochronę, w przypadku powstania szkody będącej skutkiem niewykonania lub nienależytego zobowiązania wynikającego z kontraktu.
Szczególnie obecnie, kiedy przyznawanie przez sądy milionowych odszkodowań (zwłaszcza w odniesieniu do szkód osobowych) stało się faktem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nabiera na znaczeniu. Podobnie, coraz silniej rozwijający się obrót gospodarczy niemalże wymusza na swoich uczestnikach posiadanie adekwatnej do podejmowanego ryzyka polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zawarcie takiego ubezpieczenia wzmacnia wiarygodność danego przedsiębiorcy, a także stanowi zabezpieczenie zarówno jego własnych interesów, jak i interesów osób trzecich (poszkodowanych w związku z prowadzeniem przez dany podmiot działalności).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej jest także niezwykle ważnym aspektem ochrony ubezpieczeniowej jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji publicznej. BBU Maxima Fides tworząc programy kompleksowego ubezpieczenia zawsze szczególną uwagę przykłada do prawidłowego określenia wysokości sumy gwarancyjnej oraz włączenia do zakresu ochrony odpowiedzialności za wydawane decyzje administracyjne i składane oświadczenia woli.

BBU Maxima Fides mając niemal 25-letnie doświadczenie w poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej na rzecz swoich Klientów, wypracowało wiele autorskich rozwiązań pozwalających adekwatnie zabezpieczać interesy na wypadek skierowania roszczenia wynikającego z ponoszonej odpowiedzialności cywilnej (zarówno deliktowej jak i kontraktowej).