Likwidacja szkód i roszczeń

Prawidłowo zawartą umowę ubezpieczenia można poznać dopiero w momencie powstania szkody. Miarą dobrze dobranej ochrony ubezpieczeniowej jest otrzymanie odszkodowania w wysokości pozwalającej na pełne pokrycie poniesionego uszczerbku.
BBU Maxima Fides powołała Zespół Obsługi Szkód i Roszczeń, którego zadaniem jest:

  • przyjmowanie zawiadomień o powstałej szkodzie lub wniesionym roszczeniu od klientów,
  • zgłaszanie szkód do zakładów ubezpieczeń,
  • wsparcie przy kompletowanie dokumentów niezbędnych do likwidacji poszczególnych szkód,
  • nadzorowanie terminowości wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń,
  • opiniowanie decyzji odszkodowawczych pod względem zgodności z zawartą umową ubezpieczenia i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • w razie potrzeby przygotowywanie odwołań od niekorzystnych decyzji zakładów ubezpieczeń
  • w szczególnych przypadkach negocjowanie z zakładem ubezpieczeń wypłaty odszkodowań z tzw. „kulancji”

We wszystkich czynnościach wykonywanych przez Zespół Obsługi Szkód i Roszczeń wykorzystywane są nowoczesne narzędzia informatyczne i specjalistyczny program pozwalający na bieżące monitorowanie etapu likwidacji szkody.
BBU Maxima Fides pozostaje w stałej współpracy z kancelarią prawną, która zapewnia wsparcie w szczególnie trudnych przypadkach oraz w razie potrzeby skierowania sprawy na drogę sądową.

Jeśli interesuje Cię kompleksowa likwidacja szkód i obsługa roszczeń – odwiedź naszą siedzibę Maxima Fides Warszawa i Łódź.