abstrakcja geometryczna_jasna

Długie lata naszego doświadczenia przejawiają się przede w sprawności działania oraz wysokich umiejętnościach naszego zespołu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z rosnących wymagań rynku ubezpieczeń i nie przestajemy inwestować w coraz to nowe szkolenia oraz kursy.

Oferta naszego biura brokerów ubezpieczeniowych jest niezwykle szeroka. Specjalizujemy się bowiem nie tylko w doradztwie ubezpieczeniowym, ale także w uczestnictwie w przetargach, organizowaniu szkoleń czy administracji szkód.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Administratorem danych osobowych jest BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź, e-mail: sekretariat@maxima-fides.pl (zwana dalej Spółką lub Administratorem). W sSpółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod@maxima-fides.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym (w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług), w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach reklamacyjnych zostały opisane na stronie internetowej https://www.maxima-fides.pl/jakosc/reklamacje/ . W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii, dane te będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przez czas korzystania przez Klienta z usług Administratora, z którymi wiąże się konieczność podania informacji o stanie zdrowia, a następnie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres … od realizacji usługi, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W szczególnych sytuacjach dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim organom lub instytucjom do tego uprawnionym. Osoba zainteresowana posiada prawo: dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

  •  dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
  • do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich cofnięciem – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów.