Ubezpieczeniem komplementarnym w stosunku do ubezpieczenia mienia jest, zyskujące stale na popularności, ubezpieczenie utraty zysku. Nawet najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do posiadanego mienia, nie zapewni pokrycia strat związanych z przerwami w prowadzeniu działalności na skutek uszkodzeniem mienia lub zajścia innego zdarzenia losowego. Dlatego, aby zapewnić tak ważną przy prowadzeniu przedsiębiorstwa ciągłość działalności i płynność finansową, należy uzupełnić posiadaną ochronę zawarciem ubezpieczenia utraty zysku. Ubezpieczenie to zapewnia nie tylko otrzymanie rekompensaty w przypadku utraty zysku, lecz także pokrywa straty związane z ponoszeniem stałych kosztów działalności, zwiększeniem kosztów wytwarzania oraz nakłady ponoszone na kontynuowanie działalności. Konstruując postanowienia umowne szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wyznaczenie okresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli tzw. okresu odszkodowawczego. Jest to czas, który może upłynąć od momentu wystąpienia szkody do chwili usunięcia jej skutków (przywrócenia regularnego toku funkcjonowania przedsiębiorstwa).