Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych swym zakresem obejmuje zdarzenia szkodowe, których negatywne skutki najczęściej zagrażają posiadanemu mieniu. Zawarcie tego typu umowy ubezpieczenia pozwala na przeniesienie na zakład ubezpieczeń ryzyka za wyraźnie określone w niej zdarzenia. Bardzo często rodzaj posiadanego mienia, sposób prowadzenia działalności gospodarczej czy charakterystyka miejsca, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, pozwala na dokładne rozpoznanie ewentualnych ryzyk i takie skonstruowanie postanowień umownych, by zapewniały otrzymanie adekwatnego odszkodowania w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych warto zapoznać się z możliwościami i zaletami ubezpieczenia na bazie od wszystkich ryzyk.

BBU Maxima Fides przy konstruowaniu programów ubezpieczenia i podczas poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej dla swoich Klientów, zawsze obiektywnie przedstawia różne rozwiązania, ich wady i zalety, tak aby podjęcie przez Klienta ostatecznej decyzji oparte było na faktach i pełnej wiedzy.