W ubezpieczeniach transportowych ochroną objęte jest mienie znajdujące się w transporcie. Ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności transportowej jest możliwość wystąpienia zdarzenia, które spowoduje szkodę w związku z przemieszczaniem się środków transportu i przewożonych ładunków. Bardzo często transport nie ogranicza się tylko do terytorium Polski, zatem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy uwzględnić jego międzynarodowy charakter i związaną z tym intensyfikację ryzyka. Przy konstruowaniu umowy wziąć pod uwagę należy także rodzaj środka transportu (lądowy, powietrzny, morski), czas wykonywania transportu oraz uwarunkowania prawne mu towarzyszące. Prawidłowo zawarta umowa ubezpieczenia powinna zapewniać otrzymanie odszkodowania zarówno w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej działaniem sił przyrody, wypadkiem środka transportu, działalnością przestępczą (kradzież, dewastacja), jak i z powodu innych przyczyn, w wyniku których doszło do zniszczenia lub utraty ładunków.
BBU Maxima Fides zapewnia profesjonalne wsparcie przy ubezpieczeniu mienia w transporcie zarówno w wariancie polis jednostkowych, jak i generalnych, odpisowych oraz obrotowych – w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów.