Ubezpieczenia turystyczne – dobrowolne ubezpieczenie mające za zadanie zapewnić osobie ubezpieczonej ochronę ubezpieczeniową przed skutkami niespodziewanych i kosztownych zdarzeń, które mogą wystąpić podczas wyjazdów turystycznych (zarówno w Polsce jak i zagranicą).

Zakres ubezpieczeń turystycznych może obejmować:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia – dotyczy sytuacji, kiedy w czasie wyjazdu osoba ubezpieczona musi bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczenie kosztów leczenia może pokrywać koszty pobytu w szpitalu, wykonania badań, operacji i zabiegów lekarskich, zakup niezbędnych lekarstw, a także ratownictwa i transportu.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez osobę ubezpieczoną, polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym – przedmiotem ubezpieczenia są roszczenia osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez osobę ubezpieczoną lub nieletnie dzieci osoby ubezpieczonej (jeżeli z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała innej osoby jesteśmy zobowiązani do zapłaty odszkodowania).
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – przedmiotem ubezpieczenia są ubrania i inne rzeczy osoby ubezpieczonej przeznaczone do użytku osobistego podczas wyjazdu.
  • Ubezpieczenie pomocy w podróży – umowa ubezpieczenia obejmuje różnego rodzaju świadczenia na rzecz osoby ubezpieczonej i jego bliskich w nagłych sytuacjach. Zakres ubezpieczenia obejmuje: udzielenie informacji o działaniach jakie należy podjąć w razie nieprzewidzianego zdarzenia i pomoc w zakresie, np. rezerwacji biletów i hoteli, udzielenia porady medycznej, organizacji dostarczenia leków, opieki nad dziećmi, postępowania w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, a także pomoc prawną w przypadku, gdy wejdziemy w konflikt z prawem. Zakres udzielanej w nagłych sytuacjach pomocy zależy od wykupionej opcji ubezpieczenia.
  • Inne dodatkowe ubezpieczenia – dodatkowe ubezpieczenia związane z wyjazdem turystycznym to, m.in.: ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej, ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego, ubezpieczenie ochrony i pomocy prawnej, ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej.

Właściciele firm, organizacji, czy instytucji państwowych, delegujący pracowników w podróż służbową, od lat korzystają z oferty Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., aby wybrać ubezpieczenie turystyczne możliwie najbardziej zgodne z określonymi warunkami i potrzebami.