Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest formą grupowego dobrowolnego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury, która jest przeznaczona dla pracowników w tych zakładach pracy, w których pracodawca zdecydował się zorganizować i finansować taki program. Pracowniczy program emerytalny jest formą gromadzenia dodatkowych oszczędności w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych składkę podstawową finansuje pracodawca, natomiast pracownik może dobrowolnie dokonywać dodatkowych wpłat z własnych środków w ramach składki dodatkowej. Środki wnoszone do programu są odprowadzane i zarządzane przez instytucję finansową, która jest wybierana przez pracodawcę i pracowników w fazie organizowania programu.

Pracowniczy program emerytalny może być prowadzony w jednej z czterech form:

  • w formie pracowniczego funduszu emerytalnego,
  • w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
  • w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • w formie zarządzania zagranicznego.

Stworzenie tego rodzaju programu to szansa na zgromadzenie realnych oszczędności, które pomogą w spokojnym przejściu w okres emerytalny. Biuro Brokerów ubezpieczeniowych służy pomocą przy wyborze i wdrożeniu pracowniczych programów emerytalnych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup pracowniczych.