201909.27

Zmiany w ustawie o odpadach czas do 5 marca 2020 roku.

Ochrona środowiska – zmiany w prawie od lipca 2019 roku

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 19 lipca 2019 roku sprawiła, że przedsiębiorcy, którzy mieli zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie albo wytwarzanie odpadów, muszą do dnia 5 marca 2020r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, pod rygorem jej wygaśnięcia.

Ustawodawca wymaga od firm przygotowania kompletu dokumentów w celu złożenia stosownego wniosku o zmianę decyzji wskazując w nim min.:

  • Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
  • Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach,
  • Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach,
  • Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności.

Zabezpieczenie roszczeń

Zgodnie z ustawą o odpadach zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides oferuje swoim klientom, związanym z branżą ekologiczną i przetwórstwem odpadami, profesjonalne doradztwo w ramach ubezpieczenia ochrony środowiska.

Zakres tego typu polisy obejmuje zdarzenia związane z działalnością firmy, które mogą szkodzić środowisku. Mogą to być np. wysypiska odpadów, zakłady chemiczne czy firmy zajmujące się transportem odpadów lub substancji potencjalnie groźnych dla środowiska.

Korzyści z polisy ubezpieczenia środowiskowego

Ubezpieczenie środowiskowe lub środowiskowa gwarancja ubezpieczeniowa to nie tylko formalność konieczna do uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie dalszej działalności przedsiębiorstwa ale to także realna ochrona.

W ramach ubezpieczenia przedsiębiorca może liczyć min. na:

  • Pokrycie kosztów działań naprawczych związanych ze zmniejszeniem lub zapobieżeniem szkodzie środowiskowej,
  • Pokrycie strat finansowych związanych z przerwą w działalności (spowodowaną np. przerwą w dostawie prądu),
  • Pokrycie kosztów pomocy prawnej,
  • Pokrycie roszczeń osób trzecich w związku ze szkodą w mieniu albo na osobie.

Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli dla Państwa przygotować ochronę ubezpieczeniową odpowiednią zarówno pod kątem wymogów prawnych jak i realnego ryzyka.