201908.23

Kolorowe NNW – Program ubezpieczenia NNW szkolnego dla dzieci i młodzieży

KNNW_nobg

Nadaj bezpieczeństwu kolor.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczeń z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (jak złamania, zwichnięcia, poważne zranienia), pokrycie kosztów leczenia, wsparcie finansowe dla dziecka w razie jego zachorowania lub śmierci rodziców czy opiekunów.

Mając na uwadze wytyczne KNF oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzyliśmy program ubezpieczenia Kolorowe NNW, w ramach którego rodzice indywidualnie mogą przystępować do polisy, korzystając ze specjalnie stworzonej do tego celu platformy internetowej: www.kolorowennw.pl

Oferta skierowana jest do dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół Miasta Łodzi, a także placówek, których organami założycielskimi są Jednostki Samorządowe będące klientami Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides.

Program Kolorowe NNW powstał po negocjacjach z ubezpieczycielami i po porównaniu wielu ofert ubezpieczenia, z których wybrana została najkorzystniejsza.

Rodzic w imieniu dziecka lub pełnoletni uczeń przystępujący do ubezpieczenia może wybierać pomiędzy pięcioma sumami ubezpieczenia (od 10 000 zł do 100 000 zł). Każdy wariant zapewnia szeroki zakres ubezpieczenia oraz pakiet usług medycznego assistance.


Wśród świadczeń znalazły się takie ryzyka jak:

 • Sporty rekreacyjne i wyczynowe w ramach składki;
 • Zdiagnozowanie boreliozy i pneumokokowego zapalenia płuc;
 • Pogryzienia, pokąsania i użądlenia;
 • Naprawa okularów i aparatów słuchowych uszkodzonych w wyniku NW podczas zajęć lekcyjnych;
 • Zwrot kosztów rehabilitacji koniecznej po wypadku.

Jak przystąpić do ubezpieczenia:

 1. Przygotuj niezbędne dane osoby opłacającej składkę oraz dziecka:
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny (jeśli jest odmienny),
 • pesel lub data urodzenia,
 • adres email,
 • numer telefonu,
 • nazwa i numer placówki, do której uczęszcza ubezpieczony.

2. Wejdź na stronę kolorowennw.pl i wybierz wariant ubezpieczenia.

3. Wypełniej krótki formularz zgłoszenia do ubezpieczenia.

4. Opłać składkę.

Po dokonaniu płatności na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany komplet dokumentów (OWU, Zakres ubezpieczenia, tabela norm uszczerbku na zdrowiu, Instrukcja Zgłoszenia Szkody) wraz z certyfikatem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową.