• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez samorząd terytorialny mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące z jednostką samorządu terytorialnego.

Identyfikacja zagrożeń

Miasta, gminy, powiaty i województwa narażone są na wystąpienie wielu zdarzeń, z których jedne są trudne do przewidzenia, a inne – powtarzalne (np. szkody powstałe u użytkowników dróg). Prawidłowa identyfikacja tych zdarzeń pozwala przenieść znaczną część ryzyka na zakład ubezpieczeń, a tym samym uchronić budżet samorządu przed niespodziewanymi kosztami odszkodowania lub naprawy zniszczonego mienia.

Maxima Fides w oparciu o analizę ryzyk występujących w samorządzie przygotowuje skuteczny program ochrony ubezpieczeniowej przy pełnej optymalizacji poniesionych wydatków.

Zakres ubezpieczenia stworzony na miarę

W zakresie ubezpieczenia powinno znaleźć się zarówno mienie samorządu, jak i odpowiedzialność cywilna, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje administracyjne i składane oświadczenia woli.

Maxima Fides proponuje również wsparcie w wyborze ubezpieczenia na życie oraz stworzenie programu opieki zdrowotnej, których zakresy będą odpowiadały potrzebom pracowników.

Obsługa brokerska

W przypadku powstania szkody Dział Administrowania Szkodami zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie prawidłowego zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń oraz uzyskania adekwatnego odszkodowania.

W imieniu współpracujących z nami jednostek samorządu terytorialnego dochodzimy roszczeń od sprawców szkód, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu samorządu.

 

 

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Magdalena Wojtczak

m.wojtczak@maxima-fides.pl