• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące z jednostką samorządu terytorialnego.

Wiemy, jakie potrzeby ubezpieczeniowe mają jednostki administracyjne

Jednostki administracji publicznej ze względu na znaczenie prowadzonej przez nie działalności, wydawane decyzje oraz dysponowanie majątkiem należącym do Skarbu Państwa, wymagają wnikliwej oceny ryzyka pozwalającej w sposób adekwatny do zagrożeń i związanych z nimi potencjalnych kosztów, przenieść ich część na zakład ubezpieczeń poprzez zawartą umowę ubezpieczenia.

Maxima Fides, w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyk, przygotowuje skuteczny program ochrony ubezpieczeniowej przy pełnej optymalizacji wydatków poniesionych
z budżetu państwa.

Tworzymy kompleksowy program ubezpieczenia dla jednostek administracji publicznej

W zakresie ubezpieczenia powinno znaleźć się zarówno mienie samorządu jak
i odpowiedzialność cywilna, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności
za podejmowane decyzje administracyjne i składane oświadczenia woli, a także indywidualne ubezpieczenie funkcjonariuszy w zakresie ponoszonej odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa.

Maxima Fides proponuje również wsparcie w wyborze odpowiadającego potrzebom pracowników programu grupowego ubezpieczenia na życie oraz stworzenie dedykowanego programu opieki zdrowotnej.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia Maxima Fides służy pomocą w zakresie wszelkich sprawy związanych z jej obsługą, także w przypadku likwidacji szkód czy szkoleń.