Od czasu wejścia w życie ustawy prawo zamówień publicznych bardzo ważnym obszarem naszej współpracy z jednostkami sektora publicznego są przetargi na wybór ubezpieczyciela.

Do naszych głównych obowiązków należy rozpoznanie potrzeb ubezpieczeniowych Klienta oraz sporządzenie dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, który uwzględnia zaakceptowany przez Klienta Indywidualny Program Kompleksowego Ubezpieczenia.

Ściśle współpracujemy z zespołem Klienta odpowiedzialnym za przygotowanie zamówienia – wspólnie ustalamy tryb przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz szacujemy jego wielkość. Na życzenie Klienta przeprowadzamy Dialog Techniczny.

Sporządzamy pisemną opinię dotyczą złożonych w postępowaniu ofert dotyczącą ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.