• Audyt ubezpieczeniowy
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Zabezpieczenie majątku oraz lokatorów spółdzielni mieszkaniowej

Aby zabezpieczyć majątek spółdzielni mieszkaniowej i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo lokatorów Maxima Fides przygotowuje kompleksowy i indywidualnie stworzony program ubezpieczeniowy

Mamy doświadczenie we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Słuchamy naszych Klientów i na podstawie wieloletniej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi opracowaliśmy program, który swoim zakresem obejmuje:

Ubezpieczenie mienia (dbamy o to, aby zakres ochrony obejmował wszystkie zdarzenia, do jakich może dojść, czyli tzw. all risk. W takim zakresie znajdują się nie tylko typowe ryzyka  jak pożar, powódź, pękanie mrozowe, deszcz nawalny czy wichury ale także wiele innych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To pozwala na pełne ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych);

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółdzielni;

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółdzielni;

Polisa może zostać rozszerzona o zakres dodatkowy w zależności od potrzeb Klienta. Może to być na przykład ryzyko związane ze szkodami wyrządzonymi graffiti, wandalizmem i dewastacją ale także automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych czy OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

Program ubezpieczenia mieszkań spółdzielców

Maxima Fides w oparciu o specjalistyczne cenniki pomaga w określeniu sumy ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych w wysokości pozwalającej na ich odtworzenie w przypadku wystąpienia szkody. Przeprowadzimy audyt dotychczasowych ubezpieczeń, rozpoznamy ryzyko ubezpieczeniowe i na tej podstawie zaproponujemy najlepszy, kompleksowy program ubezpieczeniowy.

W dalszej części współpracy zadbamy o poprawność wystawienia polisy i jej właściwy przebieg. Będziemy pośredniczyć w kontaktach z ubezpieczycielem a także, w razie potrzeby, zajmiemy się właściwym przeprocesowaniem zgłoszenia szkody i uzyskaniem odszkodowania.