• Identyfikacja potrzeb ubezpieczeniowych
  • Audyt dotychczas funkcjonujących ubezpieczeń
  • Kompleksowy program ubezpieczeniowy
  • Zamówienie publiczne na wybór zakładu ubezpieczeń
  • Bieżący nadzór nad realizacją umowy
  • Wsparcie w procesie likwidacji szkód i obsługi roszczeń

Ryzyko ubezpieczeniowe w służbie zdrowia

Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach ochrony zdrowia ma szczególne znaczenie nie tylko dla ich działalności, jako podmiotów gospodarczych, ale także dla  pacjentów, którzy korzystają z usług tych jednostek.

Jak zadbać o bezpieczeństwo służby zdrowia i pacjentów?

Prawidłowe rozpoznanie obszarów narażonych na wystąpienie ryzyka, powinno skutkować podjęciem działań prewencyjnych, zabezpieczających przed powstaniem szkody.

Jednym z takich działań jest zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia przenoszących część ryzyka na zewnętrzy podmiot, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe. Stanowi to ochronę zarówno dla pacjentów jak i budżetu jednostki.

Mamy doświadczenie we współpracy z podmiotami branży medycznej

Maxima Fides przygotowuje kompleksowy program ubezpieczeniowy gwarantujący pełne pokrycie we wszystkich obszarach ryzyk – zarówno w odniesieniu do posiadanego mienia jak i ponoszonej odpowiedzialności cywilnej, nie zapominając o ochronie życia i zdrowia personelu.

Nowatorskim rozwiązaniem jest wykorzystanie narzędzia informatycznego służącego do rejestracji roszczeń i zdarzeń medycznych. Pozwala ono na prawidłowe zarządzanie szkodami i zdarzeniami medycznymi, bieżący dostęp do ich bazy, a w przyszłości pomoże w ponownej ocenie realizowanych procedur.