202006.18

Co to jest ubezpieczenie D&O?

D&O czyli OC władz spółki

Czy i jak można ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną władz firmy? Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie D&O czyli directors and officers, znane na polskim rynku również jako OC zarządu, OC władz spółki, OC kierownictwa, OC menedżera lub OC z tytułu zarządzania spółką. D&O zabezpiecza interesy kadry zarządczej na wypadek roszczenia osoby trzeciej, która odniosła szkodę w wyniku nieprawidłowych decyzji lub działań menadżera w związku z pełnieniem przez niego obowiązków.

Istotne w przypadku D&O jest to, że polisy z reguły są bezimienne. Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje automatycznie wszystkie osoby, które spełniają definicję ubezpieczonego. Dzięki temu ochroną objęci są menadżerowie aktualni, odchodzący z firmy oraz nowi.

Kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowymi działaniami kadry kierowniczej?

Za nieprawidłowe decyzje czy działania uznaje się popełniony lub rzekomo popełniony błąd lub zaniechanie (może to być min.: zlekceważenie, fałszywe oświadczenie, oszczerstwo, naruszenie zobowiązań, naruszenie obowiązków, naruszenie praw pracowniczych, nadużycie zaufania lub przekroczenie pełnomocnictwa). Szkoda może zostać wyrządzona w majątku podmiotu, którym członek kierownictwa zarządza ale też osobom trzecim, np. kontrahentom, wierzycielom czy pracownikom.

Przykładami zarzutów wobec osób zarządzających spółką są:

  • Brak właściwego nadzoru nad pracownikami i w efekcie wypadek przy pracy;
  • Decyzje inwestycyjne członków zarządu, które przyniosły spółce szkody;
  • Nieodpowiedni sposób zarządzania zapasami i procesem produkcyjnym spowodował zakłócenia w łańcuchu dostaw;

W ramach ubezpieczenia D&O ubezpieczyciel zwróci firmie/spółce wszelkie koszty poniesione bezpośrednio w związku ze szkodą, lub koszty, co do których firma została zobligowana, aby je ponieść.

Czas ochrony

Polisy D&O oparte są na triggerze claims made, co oznacza, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zgłoszone po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Trigger ten czasami łączony jest z warunkiem, aby zdarzenie, którego skutki objęte są ochroną, miało miejsce przed określoną datą w przeszłości. Jest to tak zwane pokrycie retroaktywne.

W D&O można spotkać się też z dodatkowym okresem zgłaszania roszczeń. Ma to na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli ubezpieczeni nie mogą korzystać z dalszej ochrony ubezpieczeniowej. Może to być:

  • Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń dla obecnych członków kierownictwa, czyli tych ubezpieczonych, którzy spełniają definicję osoby ubezpieczonej w sytuacji, kiedy, po zakończeniu dotychczasowej polisy, nie jest ona kontynuowana,
  • Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń dla byłych członków kierownictwa (osób ustępujących), czyli takich, które w trakcie trwania polisy przestają pełnić swoje funkcje.

Ubezpieczenie D&O powinno obejmować swoim zakresem ochrony większość ryzyk, na jakie narażony jest menedżer bez względu na jego formę zatrudnienia i formę prawną firmy (spółka kapitałowa, fundacja, spółdzielnia) oraz pokrywać roszczenia kierowane zarówno z zewnątrz (np. przez organy administracji publicznej, jak US, ZUS czy PIP), ale również z wewnątrz (np. pracownicy lub udziałowcy/akcjonariusze spółki).

Dzięki temu polisa kompleksowo pokrywa koszty obrony  prawnej i odszkodowania.

Spółki – matki i podmioty zależne

Co ważne, w ramach jednej polisy D&O ubezpieczona może być dana spółka lub cała grupa kapitałowa. W przypadku, gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej powstaną nowe spółki  zależne (poprzez utworzenie lub nabycie) standardem jest, że zostają one automatycznie objęte ochroną.  Należy jednak zwrócić uwagę na definicję „Podmiotu zależnego” i „Nowego podmiotu zależnego”. Określa ona jakie rodzaje podmiotów będą mogły skorzystać z ubezpieczenia (jednym z takich warunków może być wymóg, aby suma aktywów podmiotu zależnego nie przekraczała określonego procentowo lub kwotowo progu aktywów spółki-matki).

Ubezpieczenie D&O jak wybrać ochronę?

Co ważne u każdego ubezpieczyciela stosowane są inne definicje, klauzule i pojęcia. Porównanie różnych warunków ubezpieczenia bywa bardzo trudne, a często niemożliwe. Ze względu na złożoność ubezpieczenia D&O, która wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, aby ochrona stanowiła całkowite zabezpieczenie interesów ubezpieczonych, warto zwrócić się o ekspercką pomoc, której udzieli broker ubezpieczeniowy, mający doświadczenie w tego typu ubezpieczeniach.

W Maxima Fides każdy nasz klient uzyska profesjonalną pomoc nie tylko w obszarze OC władz spółki ale również w kompleksowym zabezpieczeniu jego interesów.


Źródła:

https://gu.com.pl/rynek-ubezpieczen/dla-kogo-do/

https://gu.com.pl/rynek-ubezpieczen/odczarowujemy-produkt-zakres-ubezpieczenia-do/

https://alebank.pl/ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-czlonkow-zarzadow-%E2%80%92-co-nas-czeka-po-pandemii-koronawirusa/

https://www.e-finansowanie.eu/strategie-na/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-czlonkow-zarzadu-d-o-na-spokojny-sen-reprezentantow-spolki