W kontraktach gospodarczych coraz częściej wierzyciel (np. inwestor lub zamawiający w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego) wymaga specjalnego zabezpieczenia swoich interesów. Kontrahent może w takim przypadku złożyć zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne i atrakcyjne finansowe. W umowie gwarancji – zakład ubezpieczeń zobowiązuje się względem wierzyciela (beneficjenta gwarancji) do zapłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez kontrahenta (który zawarł z zakładem umowę gwarancji).
BBU Maxima Fides przez wiele lat pośredniczy przy zawieraniu gwarancji ubezpieczeniowych, dbając o to, by spełniały one warunki postawione przez kontrahentów naszych Klientów.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie udzielenia gwarancji:

  • spłaty należności celnych i finansowych,
  • zapłaty wadium,
  • zwrotu zaliczki,
  • dobrego wykonania kontraktu,
  • usunięcie wad i usterek (dobrego działania),
  • potrzebnych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej (np. składane w celu uzyskania koncesji)
  • a także w odniesieniu do innych, niestandardowych kontraktów, w których kontrahent naszego Klienta wymaga złożenia stosownego zabezpieczenia.

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Magdalena Garczyńska

42 636 64 98