• Identyfikacja potrzeb ubezpieczeniowych
  • Audyt dotychczas funkcjonujących ubezpieczeń
  • Kompleksowy program ubezpieczeniowy
  • Zamówienie publiczne na wybór zakładu ubezpieczeń
  • Bieżący nadzór nad realizacją umowy
  • Wsparcie w procesie likwidacji szkód i obsługi roszczeń

Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach ochrony zdrowia ma szczególne znaczenie zarówno w odniesieniu do pacjentów, którzy korzystają z ich usług, jak i działalności tych jednostek jako podmiotów gospodarczych. Prawidłowe rozpoznanie obszarów narażonych na realizację ryzyka, skutkujące podjęciem działań prewencyjnych, a także zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia przenoszących część ryzyka na zewnętrzy podmiot, stanowi ochronę zarówno dla pacjentów jak i budżetu jednostki.

BBU Maxima Fides przygotowuje kompleksowy program ubezpieczeniowy gwarantujący pełne pokrycie we wszystkich obszarach ryzyk – w odniesieniu do posiadanego mienia i ponoszonej odpowiedzialności cywilnej oraz życia i zdrowia personelu.

Nowatorskim rozwiązaniem jest wykorzystanie w trakcie współpracy specjalnego narzędzia informatycznego służącego do rejestracji roszczeń i zdarzeń medycznych. Pozwala ono na prawidłowe zarządzanie szkodami i zdarzeniami medycznymi, bieżący dostęp do ich bazy, a w przyszłości pomoże w ponownej ocenie realizowanych procedur.