• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez samorząd terytorialny mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące z jednostką samorządu terytorialnego.

Miasta, gminy, powiaty i województwa narażone są na wstąpienie wielu ryzyk, z których jedne są trudne do przewidzenia, a inne – powtarzalne (np. szkody powstałe u użytkowników dróg). Prawidłowa identyfikacja i kwantyfikacja tych zdarzeń pozwala przenieść znaczną część ryzyka na zakład ubezpieczeń, a tym samym uchronić budżet samorządu przed niespodziewanymi kosztami.

Maxima Fides w oparciu o analizę ryzyk występujących w samorządzie przygotowuje skuteczny program ochrony ubezpieczeniowej przy pełnej optymalizacji poniesionych wydatków.

W zakresie ubezpieczenia powinno znaleźć się zarówno mienie samorządu, jak i odpowiedzialność cywila, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje administracyjne i składane oświadczenia woli. BBU Maxima Fides proponuje również wsparcie w wyborze odpowiadającego potrzebom pracowników programu grupowego ubezpieczenia na życie.

W przypadku powstania szkody Dział Administrowania szkodami zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie prawidłowego zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń oraz uzyskania adekwatnego odszkodowania.

W imieniu współpracujących z nami jednostek samorządu terytorialnego dochodzimy roszczeń od sprawców szkód, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu samorządu.

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Magdalena Wojtczak

m.wojtczak@maxima-fides.pl