• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Przemysł ciężki ze względu na swój strategiczny charakter wymaga wysoko specjalistycznych rozwiązań ubezpieczeniowych. Na rynku ubezpieczeniowym dostępnych jest wiele innowacyjnych produktów, pozwalających na odpowiednie zabezpieczenie interesów majątkowych przedsiębiorstwa.

Współpraca z BBU Maxima Fides zapewni wynegocjowanie rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę w odniesieniu do posiadanego i wykorzystywanego w działalności mienia (nieruchomości, linii produkcyjnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń) i ponoszonej przez przedsiębiorstwo odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie z adekwatną do potencjalnych roszczeń sumą gwarancyjną).