• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez instytut pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące z instytutem.

Wejście Polski do UE zaowocowało dynamicznym rozwojem instytutów naukowych . Zakres prowadzonych przez nie badań, a przede wszystkim wykorzystywany do nich wysoce specjalistyczny sprzęt (np. mikroskopy warte kilkadziesiąt milionów złotych), wiążą się z intensyfikacją ryzyka i wymagają należytego ubezpieczenia.

Świadczenie przez instytuty naukowe usług badawczych na rzecz zewnętrznych podmiotów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, rodzi potrzebę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko deliktowej i kontraktowej, lecz również odpowiedzialności cywilnej za produkt i wykonaną usługę.

BBU Maxima Fides przygotowuje dla instytutów naukowych programy ubezpieczeń dostosowane do ich potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia szkody i zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie.