• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące z jednostką samorządu terytorialnego.

Jednostki administracji publicznej ze względu na znaczenie prowadzonej przez nie działalności, wydawane decyzje oraz dysponowanie majątkiem należącym do Skarbu Państwa wymagają wnikliwej oceny ryzyka pozwalającej w sposób adekwatny do zagrożeń i związanych z nimi potencjalnych kosztów, przenieść ich część na zakład ubezpieczeń poprzez zawartą umowę ubezpieczenia.

Maxima Fides w oparciu o analizę ryzyk przygotowuje skuteczny program ochrony ubezpieczeniowej przy pełnej optymalizacji poniesionych z budżetu państwa wydatków.

W zakresie ubezpieczenia powinno znaleźć się zarówno mienie samorządu, jak i odpowiedzialność cywila, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje administracyjne i składane oświadczenia woli, a także indywidualne ubezpieczenie funkcjonariuszy od odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa.

BBU Maxima Fides proponuje również wsparcie w wyborze odpowiadającego potrzebom pracowników programu grupowego ubezpieczenia na życie.